Dansk Golf Union


 
Klub
Point
Spillere
Brønderslev Golfklub
21263
356
Greve Golfklub
14251
340
Skovbo Golfklub
10410
177
Odense Golfklub
5817
119
Ledreborg Palace Golf Club
5016
122
Dronninglund Golfklub
1838
47
Odsherred Golfklub
1369
36
Breinholtgård Golf Klub
1216
30
Københavns Golf Klub
1136
25
Søllerød Golfklub
850
17
Frederikssund Golfklub
614
15
Give Golfklub
428
11
Silkeborg Ry Golfklub
427
5
Tollundgaard Golfklub
358
6
CGC Golf Club
279
6
Hedeland Golfklub
95
2